Privacy reglement

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Praktijk MeerZicht verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wanneer jij je aanmeldt voor één van mijn diensten verwerk ik de gegevens die je zelf verstrekt, zoals:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Geboortedatum
 • Functie
 • E-mailadres

Wanneer je een coachtraject bij mij aangaat, zal ik ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Informatie over persoonlijke- of team situatie
 • Informatie over de wensen qua persoonlijke ontwikkeling
 • Informatie over studie en werk
 • Informatie over leefsituatie (alleenstaand, samenwonend/getrouwd, kinderen)
 • Gegevens over jouw ontwikkeling
  Om jou tijdens een (team)coachtraject zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, heb ik deze bijzondere gegevens nodig. Deze gegevens worden door jou verstrekt, ik schakel hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt. Deze wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Doel van de verwerking

 • Het verzorgen van coachtrajecten
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het Beheer van het klantenbestand
 • Verbetering van mijn dienstverlening
 • Rapportage en analyse aan opdrachtgevers (met jouw toestemming)
 • Facturatie, innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen
 • Marketing (met jouw toestemming)
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Registratie bij controlerende brancheorganisaties, waaronder CPION en NOBCO (bij behalen van diploma of accreditatie)

Op welke wijze gaat Praktijk MeerZicht met de gegevens om?
Praktijk MeerZicht deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Ik heb passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Dossier
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als Praktijk MeerZicht een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden, in overleg met u, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf er voor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen.

Bewaartermijnen
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven.
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je hebt het recht om schriftelijk een verzoek tot het eerder verwijderen van jouw persoonsgegevens in te dienen. Ik zal dit verzoek inwilligen mits ik geen gerechtvaardigde belang heb om deze gegevens toch te bewaren. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, worden jouw gegevens meteen uit het systeem verwijderd.
De termijn van 7 jaar geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Contactformulier en blog
Deze website maakt gebruik van een contactformulier. Daarin worden persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. Dat gebruikt Praktijk MeerZicht alleen om contact met u op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens zullen nergens gedocumenteerd en opgeslagen worden. Indien u reageert op een blog, dan wordt er een e-mailadres opgeslagen, inclusief IP-adres. Dat blijft op deze website staan zolang uw reactie erop blijft staan. Uw e-mailadres is alleen voor Praktijk MeerZicht zichtbaar en uw naam en eventuele website zijn voor iedereen zichtbaar. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw reactie op een blog of in het contactformulier op de site blijven staan.

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de coaching sessie
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’
 • De kosten van het consult

Privacy wetgeving en Google Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring (die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen) maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Praktijk MeerZicht en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Praktijk MeerZicht heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account Praktijk MeerZicht geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Praktijk MeerZicht een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Praktijk MeerZicht te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Praktijk MeerZicht) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.